veelgestelde vragen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - Veluwe Servicediensten (h.o.d.n. Veluweservicediensten.nl)

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Veluwe Servicediensten en opdrachtgever.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Veluwe servicediensten zijn in te zien, te lezen op onze site en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

1.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 In de offerte genoemde bedragen zijn één maand na offertedatum geldig.

2.2 In de offerte genoemde bedragen zijn inclusief BTW, mits anders is vermeld.

2.3 In de offerte genoemde bedragen zijn gebaseerd op een druk vaste ondervloer, waarbij een eventuele éénmalige egalisatie voldoende is voor het verlijmen van vloerbedekkingen. Bij vloeroppervlakten met een afschot c.q. hoogteverschil van meer dan 0.5 cm gelden andere egalisatievoorwaarden en moeten te allen tijden (ongeacht welke partij) gemeld worden aan Veluwe Servicediensten

2.4 Veluwe Servicediensten neemt geen verantwoordelijkheid voor een afwerk- of ondervloer welke door de klant of (onder)aannemer niet naar behoren/functionaliteit (waterpas!) is afgewerkt.

2.4 Veluwe Servicediensten brengt een eventuele egalisatie laag alleen aan ter bescherming van haar vloerbedekkingen. Dat betekent dat zij, mits anders is overeengekomen, niet verantwoordelijk is voor oneffenheden in en/of het waterpas leggen van de geëgaliseerde ondervloer.

2.5 Opdracht is voor ons definitief na ontvangst van mondelinge of schriftelijke overeenkomst op de uitgebrachte offerte.

2.6 Indien de in offerte genoemde bedragen gebaseerd zijn op afmetingen volgens bouwtekening en/of afmetingen welke mondeling zijn doorgegeven, dan kan dat aanleiding zijn tot nacalculatie of een herziende versie van de eerder uitgebrachte offerte.

2.7 Planning en uitvoering geschieden in overleg met leveranciers en is mede afhankelijk van voorraden c.q. goederen binnenkomst. De eventuele ontstane schade door leveranciers valt niet te verhalen op de Veluwe Servicediensten.

2.8 Indien eerder overeengekomen planning wijzigt door vertraging/stagnaties van werkzaamheden (door derden) bij opdrachtgever, dan behoudt Veluwe Servicediensten haar het recht voor om dit naar haar wens op een later moment opnieuw in te plannen.

2.9 Alle genoemde materialen, producten en diensten, welke genoemd zijn in de offerte zijn na akkoord uitgesloten van het herroepingsrecht. Dat betekent dat materialen, producten en diensten niet retour kunnen en de opdrachtgever na akkoord een betalingsverplichting heeft richting Veluwe servicediensten.

2.10 Genoemde bedragen in de offerte zijn onder voorbehoud van type-, druk- en/of zetfouten.

Artikel 3. BEREIKBAARHEID

3.1 Er moet voldoende ruimte (parkeerplaats) zijn om op locatie de materialen te laden en lossen of deze moet kosteloos door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

3.2 De toegang tot de werkruimte(n) waar levering en/of montage moet plaatsvinden is onbelemmerd bereikbaar, zodat de voortgang niet wordt vertraagd. Eventuele mogelijke vertraging is voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Indien een kraan, lift of ander transportmiddel ter beschikking moet worden gesteld, dan dient deze voor rekening van de opdrachtgever en moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Artikel 4. WERKRUIMTEN

4.1 Deze dienen geheel ontruimt, droog en stofvrij te zijn voor aanvang van werkzaamheden, anders behoudt Veluwe Servicediensten haar het recht voor om de werkzaamheden te stoppen en is dan op geen enkele andere wijze hiervoor aansprakelijk.

4.2 Elektriciteit, water en verwarming dient elke opdrachtgever kosteloos ter beschikking te stellen.

4.3 De werkruimte(n) dienen goed geventileerd te zijn voor aanvang van de werkzaamheden.

4.4 De temperatuur in de te beleggen ruimte(n) mag niet lager zijn dan 15 graden Celsius.

4.5 Veluwe Servicediensten meet alleen het vocht in de door hen aangebrachte egalisatielaag. Veluweservicediensten is niet verantwoordelijk voor optrekkend vocht uit een kruipruimte (door b.v. schommelingen in temperatuur ) of uit andere afwerkvloeren welke door derden zijn aangebracht voorafgaand aan de montage van de egalisatielaag, PVC vloer of andere vloerbedekkingen. De klant is zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden van Veluwe Servicediensten de luchtvochtigheid van omringende ruimten en ondervloeren te meten en deze door te geven aan Veluwe Servicediensten, anders mag zij er van uitgaan dat de waarden, risico's en eventuele gevolgen door de klant geaccepteerd en gedragen worden. Veluwe Servicediensten aanvaard alleen meetwaarden die schriftelijk aan haar worden doorgegeven. Veluwe Servicediensten is enkel en alleen verantwoordelijk voor het vocht in de aangebrachte egalisatielaag en sluit hiermee elke andere vorm van aansprakelijkheid uit.

Artikel 5. UITVOERING

5.1 Veluwe Servicediensten neemt geen verantwoordelijkheid voor overlast eventueel veroorzaakt door geluidsoverlast, vrijkomend stof en/of beschadigingen aan (nieuwe) lak-/verflagen en/of diverse wandafwerkingen.

5.2 Werk door derden in de te beleggen ruimte(n) is mogelijk, mits Veluwe Servicediensten hiervoor toestemming heeft gegeven.

5.3 Eventuele vertragingen/stagnaties in de uitvoering door het derden zijn voor rekening van de opdrachtgever en Veluwe Servicediensten is op geen enkele manier aansprakelijk.

Artikel 6. RISICO & OPSLAG

6.1 Het risico voor goederen en/of hulpmaterialen en reeds uitgevoerd werk is voor rekening van de opdrachtgever vanaf aanlevering/aanvang werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien, buiten schuld van Veluwe Servicediensten de levering en/of uitvoering niet op overeengekomen tijd kan plaatsvinden, worden de goederen voor risico en rekening van de opdrachtgever opgeslagen.

6.3 Veluwe Servicediensten is niet verantwoordelijk voor vertragingen door omstandigheden waar zij weinig of geen invloed op heeft (derde partijen of extreme weersomstandigheden). Dat betekent dat zij geen onderdak en/of opslag (b.v. meubilair) hoeft te regelen of vergoeden aan haar klanten c.q. eindgebruikers van de woon-, werk- en/of recreatieruimte.

Artikel 7. VERWIJDEREN OUDE MATERIALEN

7.1 Indien lijmresten en/of rugdelen achterblijven, welke niet direct loskomen, dient er te worden geschuurd, gestraald of gefreesd op basis van een offerte c.q. vergoeding. Afvoeren van oude materialen is niet inbegrepen, mits anders is vermeld of overeengekomen. Veluwe Servicediensten is niet aansprakelijk voor de eventuele vertraging, kosten en de gevolgschade.

7.2 Prijzen voor het verwijderen van de oude vloerbedekking zijn gebaseerd op een niet-asbesthoudend. Bij asbesthoudend materiaal zal het werk niet worden uitgevoerd.

Artikel 8. BIJKOMENDE CONDITIES

8.1 Extra werkzaamheden, worden, na overleg, verricht tegen een geldend uurtarief exclusief BTW per werknemer. Voor avonduren en zaterdagen geldt een toeslag van 150 % en voor zon- en feestdagen een toeslag van 200 %.

Artikel 9. EIGENDOM EN GARANTIE

9.1 Geleverde, verwerkte, nagelvaste goederen blijven eigendom van Veluwe Servicediensten tot volledige betaling.

9.2 Indien er binnen drie dagen geen reactie wordt gegeven, op het door Veluwe Servicediensten  uitgevoerde werk en/of onvolkomenheden, gaat Veluwe Servicediensten ervan uit dat e.e.a. conform opdracht en ook correct is uitgevoerd. Bij gefaseerde opleveringen van het werk, geldt dit vanaf de eerste oplevering.

9.3 Tijdens de garantieperiode (vanuit de fabriek) optredende gebreken worden te allen tijden door Veluwe Servicediensten doorgespeeld naar de leverancier van het desbetreffende materiaal, behoudens beschadigingen welke veroorzaakt zijn door moedwillige vernielingen/beschadigingen.

9.4 De garantie (vanuit de fabriek) komt te vervallen indien materialen anders worden toegepast dan gebruikelijk (oneigenlijk gebruik met speelgoed o.i.d.). Daarnaast is Veluwe Servicediensten niet aansprakelijk voor externe factoren (o.a. zand en grind in nieuwbouwwijken welke onder schoeisel blijft zitten) buiten/rondom werkruimte(n) welke directe schade kunnen opleveren aan de geplaatste vloer- en/of raambekleding.

9.5 De garantie komt te vervallen indien de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

9.6 Indien er een reparatie is verricht, verlengd dit niet de geldende garantietermijn.

9.7 Overige garantiebepalingen inzake vloer- en raambekleding of aanverwante werkzaamheden zijn opvraagbaar.  Veluwe Servicediensten gaat ervan dat opdrachtgevers kennis hebben genomen van alle voorwaarden en bepalingen, alvorens zij akkoord geven voor opdracht.

Artikel 10. WERKZAAMHEDEN

10.1 Afkoppelen apparatuur en/of leidingen door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

10.2 Ontruimen te leggen ruimte door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

10.3 Verwijderen bestaande vloerbedekking door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

10.4 Inkorten van deuren door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

10.5 Het plaatsen van afwerkplinten, mits anders is overeengekomen. Dit zijn veelal overschilderbare plinten, welke nooit door Veluwe Servicediensten geschilderd én afgekit zijn of worden. Ook niet na afloop van het eventueel plaatsen van plinten waarbij vaak zichtbare verstekken waar te nemen zijn door het zagen.

10.6 Het leveren en plaatsen van alle vloerbedekking en/of raambekleding.

10.7 Het verwijderen van alle zaag- en restafval uit de werkruimte(n).

10.8 Het bezemschoon opleveren van de werkruimte(n).

Artikel 11. VOORWAARDEN

11.1 Offerte is berekend op uitvoering op normale werkdagen.

11.2 Gedurende de werkzaamheden dient er voldoende licht aanwezig te zijn in de werkruimte(n).

11.3 Alle niet in de offerte omschreven werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Artikel 12. BETALING

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na afronding van de werkzaamheden per pin of á contact.

12.2 Veluwe Servicediensten mag de opdrachtgever verplichten om een bepaald bedrag aan te betalen, alvorens zij überhaupt start met het verrichten van werkzaamheden.

12.3 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Veluwe Servicediensten te melden.

12.4 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Veluwe Servicediensten behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. GESCHILLEN

13.1 Op overeenkomsten tussen Veluwe Servicediensten en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.